วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมภาษาอังกฤษ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


เปิดอบรม ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงาน   ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ลักษณะการฝึกอบรม
1.  การฝึกอบรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย การฝึกทั้ง  4  ทักษะ คือ  การสนทนา  การอ่าน
การฟัง  และการเขียน
2.  การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานที่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นจริง  และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการ  ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อ  การปฏิบัติงานต่อไปTeacher  Kamolwan  (Kru Eng)


Classroom Atmosphere.
กำหนดการสอน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (ม้วน   บำรุงศิลป์)
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม    สาขา ภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  / 200 ชั่วโมง   รุ่นที่  2 / 2558  รอบเช้า บ่าย และค่ำ
ครั้งที่
รายวิชา/หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาการสอน
จำนวนชั่วโมง
รวม
ช.ม.
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1-6วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1.การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
1.1 การทักทาย  และการถามทุกข์-สุข
1.2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น
1.3การถามชื่อและข้อมูลบุคคล
1.4 การกล่าวลาและอวยพร
1.5 การแสดงความขอบคุณและการกล่าวขอโทษ
1.6 การแสดงความรู้สึก

18

1
1
1
1
1
1
54

2
2
2
2
2
2
72

18
7-10
2.การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
2.1 การสนทนาเรื่องในอดีต
2.2การสนทนาเรื่องในปัจจุบัน
2.3 การสนทนาเรื่องในอนาคต

1
2
1

2
4
2


12
11-14
3. การอ่านเรื่องราวและข้อความ
3.1 การอ่านเรื่องราวและข้อความ
3.2 การจับใจความสำคัญจากการอ่าน

½
½


  5½

12
15-18
4. การเขียนข้อความ
4.1 การเขียนข้อความสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน
4.2 การเขียนประวัติส่วนตัว
4.3 การเขียนกิจวัตรประจำวัน

1
1
1

5
2
2

12

กำหนดการสอน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (ม้วน   บำรุงศิลป์)
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม    สาขา ภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  / 200 ชั่วโมง   รุ่นที่  2 / 2558  รอเช้า บ่าย และค่ำ

รายวิชา/หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาการสอน
จำนวนชั่วโมง
รวม
ช.ม.
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
19-20
5. การใช้พจนานุกรม
5.1 วิธีใช้พจนานุกรมและการหาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรม
5.2 การหาความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

½

½

6
21-22
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
6.1  แบบเป็นทางการ
6.2 แบบไม่เป็นทางการ


1
1


2
2


6
23-24
7. การใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา
7.1 การใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศในการพัฒนาทักษะในการฟัง –พูด-อ่าน-เขียน
7.2 การสืบค้นข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ1/2

1/2
21/2
6


กำหนดการสอน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (ม้วน   บำรุงศิลป์)
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม    สาขา ภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  / 200 ชั่วโมง  รุ่นที่  2 / 2558  รอบเช้า บ่าย และค่ำ
ครั้งที่
รายวิชา/หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาการสอน
จำนวนชั่วโมง
รวม
ช.ม.
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
25-28
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1.คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด
1.1 การพูดคุยทางโทรศัพท์
1.2 การถามทิศทาง
18

2
2
54

4
4
72

12
29-34
2.วิธีการฟัง-พูดและการสนทนาโต้ตอบ
2.1 วิธีการฟัง-พูดตามหลักการทางภาษาอังกฤษ
2.2 วิธีการสนทนาโต้ตอบ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การซื้อ-ขายสินค้า  การต่อรองราคาสินค้าฯลฯ.

1
4


5
8

18
35-39
3.การฟังภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ
3.1 วิธีการฟังภาษาอังกฤษจากสิ่งที่กำหนด เช่น บทคำพูด ละคร  ภาพยนตร์ เพลง
3.2 การฟังและจับใจความสำคัญ เพื่อเข้าใจความหมายจากการฟังเรื่องที่กำหนด เช่น จากActive.

2

1

7

5

15
40-42
4. การออกเสียงตามหลักการออกเสียง
4.1 หลักการออกเสียงทางภาษาอังกฤษเช่น
4.2 วิธีการพูดตามหลักการออกเสียง

1
2

2
4

9
43-48
5. การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
5.1 การฟังประโยคคำพูดภาษาอังกฤษ
5.2การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น
 การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม, การเชิญชวน  การบอกอาการไม่สบาย, การให้คำแนะนำ,  , การจองห้องพัก ฯลฯ

1
2

5
10

18

กำหนดการสอน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (ม้วน   บำรุงศิลป์)
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม    สาขา ภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  / 200 ชั่วโมง    รุ่นที่  2 / 2558  รอบเช้า บ่าย และค่ำ
ครั้งที่
รายวิชา/หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาการสอน
จำนวนชั่วโมง
รวม
ช.ม.
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
49-50
วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1.การเขียนและการออกเสียง อักษรภาษาอังกฤษ
1.1 การเขียนอักษรภาษาอังกฤษตามบรรทัดและทิศทางของการเขียน
1.2 การออกเสียงอ่านอักษรภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง

18

½

½

38
56

6
51-54
2.การประสมคำและวลี และการแปลความหมาย
2.1 หลักการประสมคำภาษาอังกฤษโดยเทียบกับภาษาไทย
2.2 การอ่านออกเสียงคำและวลี

2

2

4

4

12
55-60
3.การใช้ หน้าที่ และตำแหน่งของคำ 8 ชนิด
3.1 ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ 8 ชนิด (Part of Speech)
3.2 หน้าที่และตำแหน่งของคำแต่ละชนิด(Function)
3.3 การแยกความแตกต่างของคำแต่ละชนิด
3.4 การแต่งประโยคด้วยการใช้หน้าที่ และตำแหน่งของคำ 8 ชนิด

1

2
1
2


2

4
2
4


18
กำหนดการสอน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (ม้วน   บำรุงศิลป์)
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม    สาขา ภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
หลักสูตร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  / 200 ชั่วโมง รุ่นที่  2 / 2558  รอบเช้า,บ่ายและค่ำ

ครั้งที่
รายวิชา/หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาการสอน
จำนวนชั่วโมง
รวม
ช.ม.
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
61-67
4 .โครงสร้างประโยคพื้นฐาน
4.1 การใช้ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
4.1.1 ประโยคบอกเล่า
4.1.2 ประโยคปฏิเสธ
4.1.3 ประโยคคำถาม
4.2 โครงสร้างประโยค
4.2.1  ประโยคบอกเล่า
4.2.2  ประโยคปฏิเสธ
4.2.3  ประโยคคำถาม

1
1
1

2
1
12
2
2

3
2
1
20